Kvalitet & miljö

Kvalitets- och miljöcertifiering

Vi är vana vid att våra kunder ställer höga krav på oss och de produkter vi tillverkar. Därför är vi sedan 2017 kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015.

Vi arbetar ständigt med förbättringar på miljöområdet och återvinner så mycket som möjligt av vårt produktionsspill. Sedan 2017 är vi även miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015.

Kvalitetspolicy

Oreplast skall tillverka och leverera produkter som lägst motsvarar kundens krav och förväntningar. Vi skall alltså leverera:

– rätt produkt

– rätt kvalitet

– rätt kvantitet

– rätt märkt

– rätt förpackning och

– i rätt tid

All personal skall ha tillräckliga kunskaper och befogenheter för att vi skall kunna leva upp till kvalitetspolicyn. Genom fortlöpande utbildning säkrar vi en ständig förbättring som tryggar vår marknadsposition.

Miljöpolicy

Oreplast har i sitt miljöarbete en helhetssyn. Vårt miljöarbete skall omfatta:

– påverkan på våra leverantörer

– vår produktion

– våra produkter och dess användning

Oreplast skall sträva efter att minska resursanvändningen per producerad enhet. Oreplast skall också sträva efter att minimera miljöpåverkan på den plats vi verkar.

– Våra produkter ska så långt som möjligt vara tillverkade
av material som kan återanvändas eller återvinnas.

– Vi skall ställa miljökrav på de produkter vi köper in och
om möjligt välja miljömärkta produkter.

– All personal skall få information och miljöutbildning
för att kunna ta del av företagets miljöansvar.

– Vi skall visa vår omvärld att vi arbetar seriöst med
miljöfrågor och vår information skall vara öppen och rätt.

– Vi skall minst följa de krav som ställs i lagstiftningen
men sträva efter att ständigt bli bättre.